Tuesday, July 12, 2011

TODAY's MOTTO:

Sum1 asked GOD:

Jab nasib me
pehle hi sb likh diya
gaya hai to dua kyu kare?

GOD smiled & said:

Ho sakta hai maine nasib me likha ho..

AS U WISH..@

No comments:

Popular Posts